(GIIF) Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
    Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

(GIIF) Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075)

17.07.2018

W związku z działaniami przygotowującymi system informatyczny GIIF do przyjmowania informacji od instytucji obowiązanych zgodnie z zasadami określonymi we wchodzącej w życie w dniu 13 lipca br. ustawie z 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) Departament Informacji Finansowej przedstawił projekty wzorów dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 78 ust. 2, dotyczące raportowania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ustawy.

Projekty te stanowić będą podstawę modyfikacji oprogramowania Notaris GIIF.

Ostateczne wzory dokumentów elektronicznych zostaną opublikowane przez MF w centralnym repozytorium wzorów dokumentów i będą obowiązywać w określonych w ustawie terminach (tj. jako obowiązkowe dla wszystkich instytucji obowiązanych po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 13 lipca 2019). Po tej publikacji zostanie udostępniona nowa wersja oprogramowania Notaris GIIF.

Projekt schematów xml mających stanowić wzory dokumentów elektronicznych o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z opisami)

« powrót