Nowe zasady świadczenia Pomocy zdalnej - Notaris - Program dla notariuszy
menu
menu
  Informacja dotycząca danych osobowych. Powyższe dane są przedstawiane w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub (jeśli pytanie dotyczy umowy już zawartej) w celu realizacji umowy. Wobec tego na podstawie rozporządzenia RODO art. 6 u. 1 litera b nie jest wymagana odrębna zgoda osoby. Administratorem danych jest SoftCream Software Sp. z o.o., Dane podane na formularzu kontaktowym przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat, a w przypadku zawarcia umowy – przez czas trwania umowy przedłużony o okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń każdej ze stron. Administrator nie przekazuje danych innym administratorom, nie stosuje profilowania, udostępnia dane osobie w postaci mailowej na życzenie i przechowuje dane w sposób zabezpieczony. Osoba ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia („bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do skargi do PUODO oraz do cofnięcia zgody, jeśli była udzielona. Osoba ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, tj. do sprzeciwu ogólnego lub wobec marketingu lub wobec profilowania bądź innego automatycznego podejmowania decyzji.

Nowe zasady świadczenia Pomocy zdalnej

14.09.2018

POMOC ZDALNA DLA PRODUKTÓW FIRMY SoftCream Software Sp. z o.o.
Usługa Pomoc zdalna umożliwia świadczenie dla klientów wsparcia technicznego „na odległość”, za pośrednictwem sieci Internet. Aby skorzystać z tej usługi należy skontaktować się telefonicznie z Infolinią techniczną (tel. 22 867-80-00 dostępny w dni robocze, w godz. 8:00-16:00), uruchomić dedykowaną aplikację (klawisz Pomoc zdalna dostępny poniżej) i podać obsłudze technicznej identyfikator sesji oraz hasło sesji wyświetlone na ekranie. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, usługa świadczona jest zgodnie z warunkami i procedurami opisanymi poniżej.
Aby skorzystać z usługi Pomoc zdalna, należy zapoznać się z warunkami jej świadczenia i nacisnąć klawisz Pomoc zdalna.
 1. Przeczytałem i akceptuję warunki świadczenia usługi Pomoc zdalna
 2. Pomoc zdalna https://get.teamviewer.com/softcream
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POMOC ZDALNA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Podstawa prawna:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych zwanej w dalszej części UODO
Informacje ogólne
Na życzenie Klienta firma SoftCream Software Sp. z o.o.  może świadczyć usługę pomocy zdalnej w zakresie wsparcia technicznego swoich produktów polegającej na zdalnej asyście pracownika SoftCream  (zwanego dalej Asystentem) przy wykonywaniu czynności przez Klienta. W zależności od produktu, dla którego świadczona jest pomoc zdalna, podmiotem świadczącym usługę pomocy zdalnej oraz Administratorem danych osobowych Klienta jest firma:
SoftCream Software 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194 ap. 19, http://softcream.pl
Pomoc zdalna świadczona jest za pomocą oprogramowania TeamViewer (https://www.teamviewer.com/pl/) TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL, a według dzisiejszych standardów jest uważana za całkowicie bezpieczną. Wymiana klucza gwarantuje ponadto pełną ochronę danych na całej trasie. Oznacza to, że nawet nasze serwery trasujące nie są w stanie odczytać strumienia danych.
Przetwarzanie danych osobowych:
 • cel: świadczenie pomocy zdalnej
 • podstawa przetwarzania: dobrowolnie wyrażona zgoda w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO)
 • kategorie przetwarzanych danych: numer IP i adres MAC komputera, identyfikator i hasło sesji, plik Cookie zawierający identyfikator sesji http.
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. O zakresie dostępu oraz sposobie przetwarzania decyduje Klient wydając polecenia Asystentowi i nadzorując jego pracę.
 • odbiorcy danych: brak (dane nie są przekazywane osobom/instytucjom zewnętrznym)
 • przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej
 • okres przechowywania danych: zgoda Klienta: 10 lat, pozostałe dane: czas trwania sesji pomocy zdalnej
 • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: dobrowolne podanie danych jest warunkiem wykonania usługi
Klient będący Administratorem danych osobowych (ADO), przed zleceniem usługi pomocy zdalnej, zobowiązany jest do oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób oraz oceny skutków dla ochrony powierzonych mu danych według określonych przez siebie procedur, zgodnie z wymaganiami RORO i UODO
Asystent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej
Sposób realizacji usługi:
Klient poprzez uruchomienie programu TeamViewer  http://www.notaris.pl/pomoc/, nawiązanie połączenia telefonicznego i przekazanie: identyfikatora sesji oraz hasła, upoważnia Asystenta do rozpoczęcia świadczenia usługi pomocy zdalnej oraz przetwarzania danych niezbędnych do realizacji tego świadczenia i poleca rozpoczęcie świadczenia tej usługi.
Asystent realizuje operacje wsparcia technicznego pod nadzorem Klienta, który na ekranie swojego komputera ma pełen wgląd w działania Asystenta.
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta:
 • numer IP oraz adres MAC komputera
 • identyfikator, oraz hasło sesji, imię, nazwisko, nazwa, NIP Klienta
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. Dane te przetwarzane są według następujących zasad:
wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z poleceniami Klienta wydawanymi telefonicznie,
dane przetwarzane są w systemie informatycznym Klienta, z którego Klient nawiązał połączenie z Asystentem,
przetwarzanie danych ulega zakończeniu z chwilą zakończenia sesji zdalnego połączenia (zakończenie sesji może być realizowane zarówno przez Klienta, jak i przez Asystenta).
W ramach usługi mogą występować powiązania – linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od SoftCream i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane.
 Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania usługi POMOC ZDALNA można uzyskać poprzez kontakt w dni robocze w godz. 8:00-16:00 z infolinią techniczną: tel. 22 867-80-00.

« powrót