menu
menu

Nowe zasady świadczenia Pomocy zdalnej

14.09.2018

POMOC ZDALNA DLA PRODUKTÓW FIRMY SoftCream Software Sp. z o.o.
Usługa Pomoc zdalna umożliwia świadczenie dla klientów wsparcia technicznego „na odległość”, za pośrednictwem sieci Internet. Aby skorzystać z tej usługi należy skontaktować się telefonicznie z Infolinią techniczną (tel. 22 867-80-00 dostępny w dni robocze, w godz. 8:00-16:00), uruchomić dedykowaną aplikację (klawisz Pomoc zdalna dostępny poniżej) i podać obsłudze technicznej identyfikator sesji oraz hasło sesji wyświetlone na ekranie. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych, usługa świadczona jest zgodnie z warunkami i procedurami opisanymi poniżej.
Aby skorzystać z usługi Pomoc zdalna, należy zapoznać się z warunkami jej świadczenia i nacisnąć klawisz Pomoc zdalna.
 1. Przeczytałem i akceptuję warunki świadczenia usługi Pomoc zdalna
 2. Pomoc zdalna https://get.teamviewer.com/softcream
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POMOC ZDALNA ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Podstawa prawna:  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych zwanej w dalszej części UODO
Informacje ogólne
Na życzenie Klienta firma SoftCream Software Sp. z o.o.  może świadczyć usługę pomocy zdalnej w zakresie wsparcia technicznego swoich produktów polegającej na zdalnej asyście pracownika SoftCream  (zwanego dalej Asystentem) przy wykonywaniu czynności przez Klienta. W zależności od produktu, dla którego świadczona jest pomoc zdalna, podmiotem świadczącym usługę pomocy zdalnej oraz Administratorem danych osobowych Klienta jest firma:
SoftCream Software 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194 ap. 19, http://softcream.pl
Pomoc zdalna świadczona jest za pomocą oprogramowania TeamViewer (https://www.teamviewer.com/pl/) TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL, a według dzisiejszych standardów jest uważana za całkowicie bezpieczną. Wymiana klucza gwarantuje ponadto pełną ochronę danych na całej trasie. Oznacza to, że nawet nasze serwery trasujące nie są w stanie odczytać strumienia danych.
Przetwarzanie danych osobowych:
 • cel: świadczenie pomocy zdalnej
 • podstawa przetwarzania: dobrowolnie wyrażona zgoda w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO)
 • kategorie przetwarzanych danych: numer IP i adres MAC komputera, identyfikator i hasło sesji, plik Cookie zawierający identyfikator sesji http.
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. O zakresie dostępu oraz sposobie przetwarzania decyduje Klient wydając polecenia Asystentowi i nadzorując jego pracę.
 • odbiorcy danych: brak (dane nie są przekazywane osobom/instytucjom zewnętrznym)
 • przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej
 • okres przechowywania danych: zgoda Klienta: 10 lat, pozostałe dane: czas trwania sesji pomocy zdalnej
 • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: dobrowolne podanie danych jest warunkiem wykonania usługi
Klient będący Administratorem danych osobowych (ADO), przed zleceniem usługi pomocy zdalnej, zobowiązany jest do oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób oraz oceny skutków dla ochrony powierzonych mu danych według określonych przez siebie procedur, zgodnie z wymaganiami RORO i UODO
Asystent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej
Sposób realizacji usługi:
Klient poprzez uruchomienie programu TeamViewer  http://www.notaris.pl/pomoc/, nawiązanie połączenia telefonicznego i przekazanie: identyfikatora sesji oraz hasła, upoważnia Asystenta do rozpoczęcia świadczenia usługi pomocy zdalnej oraz przetwarzania danych niezbędnych do realizacji tego świadczenia i poleca rozpoczęcie świadczenia tej usługi.
Asystent realizuje operacje wsparcia technicznego pod nadzorem Klienta, który na ekranie swojego komputera ma pełen wgląd w działania Asystenta.
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta:
 • numer IP oraz adres MAC komputera
 • identyfikator, oraz hasło sesji, imię, nazwisko, nazwa, NIP Klienta
W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. Dane te przetwarzane są według następujących zasad:
wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z poleceniami Klienta wydawanymi telefonicznie,
dane przetwarzane są w systemie informatycznym Klienta, z którego Klient nawiązał połączenie z Asystentem,
przetwarzanie danych ulega zakończeniu z chwilą zakończenia sesji zdalnego połączenia (zakończenie sesji może być realizowane zarówno przez Klienta, jak i przez Asystenta).
W ramach usługi mogą występować powiązania – linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od SoftCream i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane.
 Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania usługi POMOC ZDALNA można uzyskać poprzez kontakt w dni robocze w godz. 8:00-16:00 z infolinią techniczną: tel. 22 867-80-00.

« powrót