menu
menu

Usługa Helpdesk – zmiany w warunkach świadczenia usługi

09.02.2024

Helpdesk – warunki świadczenia usługi od dnia 2024-02-12

Usługa Helpdesk umożliwia świadczenie dla klientów wsparcia technicznego „na odległość”, za pośrednictwem sieci Internet i dedykowanych narzędzi. Aby skorzystać z tej usługi należy  wypełnić niniejszy formularz zgłoszenia i oczekiwać na kontakt asystenta technicznego. Usługa dostępna w dni robocze, w godz. 8:00-16:00.  Helpdesk obsługuje sprawy w kolejności  zgłaszania.

Aby zgłosić zdarzenie wsparcie wykonaj kolejno kroki:

 1. Wypełnij wszystkie pola danych formularza zgłoszenia  https://www.notaris.pl/?gf_page=preview&id=2
 2. Wyślij zgłoszenie
 3. Odbierz pocztę elektroniczną i postępuj zgodnie przekazaną instrukcją
 4. Czekaj na kontakt Asystenta pod zgłoszonym telefonem firmowym

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI POMOC ZDALNA. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ustawa z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych zwanej w dalszej części UODO

Informacje ogólne

Na życzenie Klienta firma SoftCream Software Sp. z o.o. może świadczyć usługę pomocy zdalnej w zakresie wsparcia technicznego swoich produktów polegającej na zdalnej asyście pracownika SoftCream (zwanego dalej Asystentem) przy wykonywaniu czynności przez Klienta. W zależności od produktu, dla którego świadczona jest pomoc zdalna, podmiotem świadczącym usługę pomocy zdalnej oraz Administratorem danych osobowych Klienta jest firma: SoftCream Software 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194 ap. 19, http://softcream.pl

Pomoc zdalna świadczona jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania w szczególności  TeamViewer (https://www.teamviewer.com/pl/). Aplikacja TeamViewer korzysta z szyfrowania przez wymianę klucza prywatnego/publicznego RSA i 256-bitowego szyfrowania sesji AES. Ta technologia bazuje na tych samych standardach, co protokoły https/SSL, a według dzisiejszych standardów jest uważana za całkowicie bezpieczną. Wymiana klucza gwarantuje ponadto pełną ochronę danych na całej trasie. Oznacza to, że nawet nasze serwery trasujące nie są w stanie odczytać strumienia danych.

Przetwarzanie danych osobowych:

 • cel: świadczenie pomocy zdalnej
 • podstawa przetwarzania: dobrowolnie wyrażona zgoda w celu określonym w treści zgody (podstawa z art.6 ust. 1 lit. a RODO)

Kategorie przetwarzanych danych:

numer IP i adres MAC komputera, identyfikator i hasło sesji, plik Cookie zawierający identyfikator sesji http.

W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. O zakresie dostępu oraz sposobie przetwarzania decyduje Klient wydając polecenia Asystentowi i nadzorując jego pracę.

 • odbiorcy danych: brak (dane nie są przekazywane osobom/instytucjom zewnętrznym)
 • przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: dane nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej
 • okres przechowywania danych: zgoda Klienta: 10 lat, pozostałe dane: czas trwania sesji pomocy zdalnej
 • informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: dobrowolne podanie danych jest warunkiem wykonania usługiKlient będący Administratorem danych osobowych (ADO), przed zleceniem usługi pomocy zdalnej, zobowiązany jest do oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób oraz oceny skutków dla ochrony powierzonych mu danych według określonych przez siebie procedur, zgodnie z wymaganiami RORO i UODOAsystent zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyskał dostęp w trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej

  Sposób realizacji usługi:

 • Klient za pomocą formularza zgłoszenia przekazuje zgłoszenie do usługi Helpdesk i oczekuje na kontakt Asystenta
 • Asystent weryfikuje Klienta i  otrzymuje od Klienta identyfikator sesji usługi helpdesk oraz jednorazowy kod dostępu do sesji pomocy
 • Asystent wykonuje usługę helpdesk i po zakończeniu usługi przerywa połączenie z usługą
 • Prace Asystenta wykonywane są za zgodą i / lub pod nadzorem Klienta, który na ekranie swojego komputera ma pełen wgląd w działania Asystenta.W trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej przetwarzane są następujące dane osobowe Klienta:
  numer IP oraz adres MAC komputera, identyfikator, oraz hasło sesjiW trakcie świadczenia usługi pomocy zdalnej, w zależności od zlecenia Klienta, Asystent może uzyskać dostęp do danych zgromadzonych w systemie informatycznym Klienta. Dane te przetwarzane są według następujących zasad:
 • wszystkie operacje wykonywane są zgodnie z poleceniami Klienta wydawanymi telefonicznie,
 • dane przetwarzane są w systemie informatycznym Klienta, z którego Klient nawiązał połączenie z Asystentem,
 • przetwarzanie danych ulega zakończeniu z chwilą zakończenia sesji zdalnego połączenia (zakończenie sesji może być realizowane zarówno przez Klienta, jak i przez Asystenta).
 • dane mogą być pobrane przez Asystenta w celu wykonania usługi, w takim przypadku Asystent musi uzyskać pozwolenie KlientaW ramach usługi mogą występować łączenia do innych usług / aplikacji /  stron internetowych.

« powrót